Doelstelling

De Stichting wil aanvullend zijn aan bestaande organisaties door het bouwen, verwerven, in bruikleen nemen en instandhouden van één of meer Radiostations ten behoeve van de Amateurdienst en daarmee onderzoek en experimenten gericht op radiocommunicatie bevorderen.

De Stichting richt zich primair op Radiostations die staan opgesteld in de regio Eindhoven:

Metropoolregio Eindhoven
De Metropoolregio Eindhoven

Radiostations, en met name zogeheten relaisstations, zullen in principe opengesteld zijn voor alle Radiozendamateurs, ongeacht hun eventuele financiële bijdragen aan de stichting.

Het bereiken van deze doelstelling brengt zekere technische, financiële en juridische risico’s met zich mee aangezien de activiteiten onder meer vereisen dat technische installaties worden geplaatst en bedreven in en op gebouwen en andere bouwwerken. Zowel de eigenaren en beheerders van deze gebouwen en bouwwerken, alsmede de eigenaren en beheerders van de technische installaties, willen zeker stellen dat risico’s zoveel mogelijk worden beperkt, en dat eventuele rest-risico’s waar mogelijk zijn verzekerd.

De Stichting kan als rechtspersoon heldere afspraken aangaan met alle betrokken partijen en daarmee het juridisch kader scheppen waarin het eigendom en de verantwoordelijkheden rond Radiostations helder is geregeld. Eventueel kan de Stichting zelf optreden als eigenaar en beheerder van Radiostations.

Door deze rol te spelen verwacht de Stichting een wezenlijke bijdrage te leveren aan de infrastructuur die nodig is om onderzoek en experimenten mogelijk te maken gericht op Radiostations ten behoeve van de Amateurdienst en daarmee het algemene nut te dienen.

De Stichting is niet gebonden aan bestaande organisaties die reeds actief zijn op dit gebied, zoals de VERON, VRZA, NVRA of DKARS. Hoewel is te verwachten dat een deel van de doelgroep van de Stichting lid zal zijn van één of meerdere van deze organisaties, zal de Stichting haar activiteiten ontplooien ten behoeve van alle radioamateurs, ook zij die geen lid zijn van één van die organisaties. Wel zullen zoveel mogelijk vriendschappelijke banden worden onderhouden met deze organisaties, hun afdelingen en hun leden.